Namn  Roll  E-post
Musiklådans styrelse 
Maria Celina Abraham Ordförande Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Björn Eriksson Sekreterare  

 

Valberedning    
Jimmy Larsson 073-659 16 53 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Gustaf Ljunggren 070-3008281 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Musiklådan är en friskola – vad innebär det?

En friskola drivs av en annan huvudman än en kommun eller ett landsting. Det kan vara en stiftelse, ett vinstdrivande företag eller en ideell förening, som i Musiklådans fall. Fristående skolor finansieras av kommunala bidrag (skolpeng) och får inte ta ut avgifter. 2010 var 16 procent av alla skolor i Sverige friskolor.

Därför är Musiklådan föräldradriven

När kommunen ville lägga ner Musiklådan i början av 90-talet tog engagerade föräldrar och personal saken i egna händer. En ideell föräldraförening bildades 1994, blev huvudman för skolan och har sedan dess drivit skolan i nära samarbete med personalen. Inriktningen är allmän. Skolan hyr huvudbyggnaden av kommunen som ansvarar för underhåll. De två skolmodulerna hyrs av Temporent.

Skolans ledning och personal sköter det mesta själva – personalfrågor, driften och verksamheten. Styrelsen håller sig informerad om skolans verksamhet och ekonomi. Större inköp ska godkännas av styrelsen. Styrelsen fungerar också som en resurs och ett bollplank för skolledningen.

Anvarsfördelning mellan rektor och huvudman/styrelse

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att skolan har den kvalitet och de resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen enligt skollagen, läroplaner och föreskrifter.

Kvalitetsarbete ska drivas på huvudmannanivå. Därför måste huvudmannen få information om något inte fungerar bra. Alla skolor måste bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och dokumentera det.

Huvudmannen har det yttersta ekonomiska ansvaret och måste ha full insyn i skolans ekonomi.

Rektorn ska enligt skollagen leda och samordna det pedagogiska arbetet och ha ett särskilt ansvar för att utbildningen utvecklas. Rektor har ansvar för skolenhetens kvalitet och resultat.

Det är bådas ansvar att se till att utbildningen genomförs utifrån nationella mål, krav och riktlinjer samt att personalen får förutsättningar att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Är du intresserad av att sitta i styrelsen?

Hör av dig till ordföranden, rektor, valberedningen eller till någon förälder i styrelsen.

Som styrelsemedlem får du en unik chans till insyn och påverkan

Till årsmötet i oktober behöver alltid några platser i styrelsen fyllas. Få skolor erbjuder en så unik chans för föräldrar att påverka och få insyn i skolans arbete. En bonus är att du lär känna personal och föräldrar lite bättre. Varje år har styrelse och personal en gemensam fest.

I styrelsen sitter två föräldrar från varje klass, en ordinarie och en suppleant. De väljs för ett år i taget. Från skolledning och personal sitter två ordinarie och två suppleanter. En suppleant behöver bara vara med när den ordinarie inte kan.

Fem möten på ett läsår
På ett läsår hålls fem styrelsemöten. Datum bestämmer styrelsen på sitt första möte. Tid och plats är alltid klockan 19:00 på skolan. Mötena brukar ta cirka 1,5 timme. Om någon har svårt att delta i styrelsemöten på grund av småbarn kan vi försöka att ordna barnvakt i ett rum på skolan.

Vad gör vi på styrelsemötena?
Till stor del handlar styrelsemötena om information om skolans ekonomi, likabehandlingsarbete, kvalitetsarbete, handlingsplaner, personalkonferenser med mera. Det kan också dyka upp frågor som föräldrar vill ta upp, exempelvis om skolmaten eller skolmiljön. De som sitter i styrelsen kan ta upp synpunkter och frågor från andra föräldrar på skolan.

Arbetsgrupper
Styrelsen har olika arbetsgrupper. Det kan handla om att se till att enklare praktiska saker blir gjorda (till exempel måla kingplaner eller sätta upp hyllor), att öka föräldrarnas engagemang, att utveckla hemsidan eller annat som styrelsen vill jobba med för tillfället.

Arvoden
Några med särskilt ansvar i styrelsen får arvode för att de gör en extra arbetsinsats. Ordförande väljs av årsmötet och får 8 000 kronor i arvode. På styrelsens första möte efter årsmötet utses vice ordförande, sekreterare och kassör som får vardera 5000 kr i arvode.

Förutom styrelsen finns det andra uppdrag i föräldraföreningen

Information om olika uppdrag i Musiklådans föräldraförening - valberedning, internrevisor och revisorssuppleant - finns länkad som bilaga nedan. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad.

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Förtroendevaldas_uppgifter.pdf)Förtroendevaldas uppgifter[Kortfattad beskrivning av styrelseposter]37 kB