STADGAR FÖR

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
VID MUSIKLÅDAN

Version 9 2017-10-16


Namn
§ 1 Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Musiklådan

Ändamål
§ 2 Föreningens ändamål är
att bevara och bedriva en ettparallellig grundskola i Musiklådans lokaler, Flöjtvägen 6, Uppsala.
att ansvara för att undervisningen bedrivs i enlighet med Lgr 11.
att vara huvudman för skolans skolbarnomsorg vilken ska bedrivas i enlighet med gällande läroplan.

Föreningen är ideell. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och verkar efter principen att alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, ursprung eller kulturell bakgrund.

Organ
§ 3 Föreningens organ är
1. Föreningsstämma
2. Styrelse
3. Arbetsutskott
4. Revisorer
5. Valberedning

 

Medlemmar

§ 4 Medlemskap erhålls av denföräldervars barn tilldelats plats vid skolan och som stödjer föreningens målsättning samt betalar medlemsavgift. Medlemskap ger rättighet att närvara och rösta vid föreningsstämmor men krävs inte för barnets skolgång.
 
Utträde
§ 5 Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen. Medlem som efter påminnelse inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Medlemskapet upphör i och med att barnet/barnen slutar på skolan. Förtroendevald medlem kan dock kvarstå som medlem till närmast följande årsmöte.
 
Uteslutning
§ 6 Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämman genom anmälan till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts från styrelsen.

Medlemsavgift
§ 7 Budgetmötet beslutar om kommande verksamhetsårs medlemsavgift. Förälder kan efter ansökan till styrelsen bli befriad från avgift.

Säte
§ 8 Styrelsens säte är Uppsala kommun

Verksamhetsår
§ 9 Föreningens räkenskapsår är 1/7-30/6.

Antagning av elever, tilldelning av platser
§ 10 Antagning av elever sker enligt nedanstående prioritering:
1. Syskon till barn i skolan har förtur till vakanta platser
2. Närhetsprincip, dvs bostadsområden runt om skolan
3. I övrigt tilldelas platser efter kötid.

Tilldelning av platser inom skolbarnsomsorgen sker centralt av Barnomsorgsadministrationen, Uppsala kommun.

Avgifter
§ 11 Skolundervisningen är avgiftsfri.
Avgift för skolbarnsomsorgen handläggs av Barnomsorgsadministrationen, Uppsala kommun.

Föreningsstämma
§ 12 Stadgeenligt utlyst föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte och budgetmöte räknas som föreningsstämmor.
Föreningsstämma ska hållas minst 1 gång per termin. I övrigt hålls förenings-stämma på initiativ av styrelsen eller när minst 30% av medlemmarna så begär.
Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligt och innehålla uppgift om de ärenden som ska behandlas. Kallelse till årsmöte och budgetmöte ska ske minst fyra veckor i förväg och till annan föreningsstämma minst en vecka i förväg. Till budgetmötet ska förslag till budget vara ute hos medlemmarna minst en vecka före mötet.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet. Styrelsen ska behandla alla inkomna motioner före årsmötet.Protokoll, ska föras vid föreningsstämma och justeras av två vid mötet valda justeringsmän. Aktuella bilagor ska bifogas protokollet.

Röstlängd samt närvarolista ska upprättas på varje föreningsstämma och biläggas protokollet.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid omröstning har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet.Vid valkansluten omröstning äga rum om någon så begär. Beslut fattas med enkel röstövervikt, utom i de fall stadgan anger annat. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val som avgörs genom lottning. Röstning får ske genom ombud om ombudet kan visa upp skriftlig, daterad fullmakt.

Ärenden på årsmöte
§ 13 Årsmöte ska hållas före oktober månads utgång. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av protokollsjusterare och tillika rösträknare
5. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig tid och ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning för senaste verksamhetsåret
8. Revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultat
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställande av verksamhetsårets budget
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga ledamöter och suppleanter till styrelsen
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Motioner

Därutöver behandlas ärenden som angivits i kallelsen

Ärenden på budgetmöte
§ 14 Budgetmöte ska hållas före vårterminens utgång.
Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av protokollsjusterare och tillika rösträknare
5. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig tid och ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Godkännande av preliminärt förslag till kommande verksamhetsårs budget
8. Beslut om årsavgift till föreningen för kommande verksamhetsår
9. Övriga frågor

Därutöver behandlas ärenden som angivits i kallelsen

Extra föreningsstämma
§ 15 Vid extra föreningsstämma kan beslut fattas endast i ärenden som varit angivet i kallelsen till stämman. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, om inte stämman bestämmer annorlunda. Extra föreningsstämma protokollförs. Protokollet justeras av två vid stämman valda justeringsmän.

Styrelsen
§ 16 Styrelsen består av högst nio ledamöter och högst nio personliga suppleanter. Sju av ledamöterna och dess suppleanter ska vara föreningsmedlemmar enligt § 4. Dessa väljs på föreningsstämma.

En ledamot och en personlig suppleant utses av personalgruppen. Personalgruppens ledamöter ska anmälas skriftligen. Som ordinarie ledamot deltar rektor för Musiklådan, med biträdande rektor som suppleant.

Styrelsen bör bestå av en ordinarie ledamot och en suppleant från varje klass.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare, vilka bör vara ordinarie ledamöter, samt ett arbetsutskott. För arbetsutskottet, liksom för sitt eget arbete, ska styrelsen ange en skriftlig arbetsordning. Styrelsen utser dessutom, på förslag från valberedningen, personer till övriga förtroendeuppdrag.

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter väljs på ett år.
Om en förtroendevald medlem avsagt sig sitt uppdrag, eller av andra skäl inte kan fullgöra det, utser styrelsen på förslag av valberedningen en ny person. Valet bekräftas vid närmast följande föreningsstämma.

Styrelsens uppgifter
§ 17 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen, handhar dess angelägenheter och beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning inte regleras i stadgan.

Det åligger styrelsen
att verka för föreningens ändamål
att verkställa av föreningsstämma fattade beslut.
att ansvara för den ekonomiska förvaltningen
att svara för kontakter med och redovisning till kommunen..
att upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte.
att verkställa övriga åligganden enligt sin arbetsordning och dessa stadgar.
att tillse att det sker ett vederbörligt samrådsförfarande med verksamhetens personal och dess fackliga organisationer
att upprätta föreningens årsbudget

Samtliga ordinarie ledamöter undertecknar verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Styrelsesammanträden
§ 18 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Sammanträden hålls minst en gång i kvartalet och därutöver när minst fyra styrelseledamöter eller suppleanter så begär.
Kallelse till styrelsesammanträde ska sändas ut minst tre dagar före sammanträdet. Ordinarie ledamot som inte kan delta ska kalla sin personliga suppleant. Suppleant som träder in för ordinarie ledamot anses som ordinarie. Annan suppleant har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt.
Protokoll ska föras vid styrelsemöte och justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot. Aktuella bilagor ska bifogas protokollet.

Beslutsförhet
§ 19 Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande eller kassör samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal i omröstning har föreningens ordförande utslagsröst.

Firmateckning
§ 20 Föreningens firma tecknas av den eller demsom styrelsen utser.

Revision
§ 21 Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet till föreningens revisorer avge årsredovisningshandlingar.

På årsmötet ska 2 revisorer väljas för tiden fram till ordinarie årsmöte under räkenskapsåret efter valet. Den ene av revisorerna ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor. Den andre revisorn ska vara medlem i föräldraföreningen. För denne ska årsmötet också utse en personlig suppleant.
Om någon revisor slutar sitt uppdrag, vilket ska ske skriftligt eller på annat sätt vara väl dokumenterat, räcker det med att en revisor undertecknar revisionsberättelsen.

Resultatdisposition
§ 22 Föreningens balanserade resultat enligt fastställd räkning ska föras i ny räkning.

Valberedning
§ 23 Valberedningen består av minst tre ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, en revisor och en revisorssuppleant. Valberedningens förslag bör överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till den föreningsstämma där valet ska ske. Valberedningen ska därutöver medverka då vakanser ersätts i styrelsen och bidra med förslag till bemanning av arbetsgrupper.

Stadgeändring
§ 24 En ändring av dessa stadgar kan endast ske genom att två på varandra följande föreningsstämmor, varav det ena är årsmötet eller budgetmötet, fattar beslut härom.

Upplösning av föreningen
§ 25 Om verksamheten vid Musiklådan upphör upplöses föreningen, beslut härom fattas av föreningsstämma. Om medlemmarna av andra skäl önskar upplösa föreningen, ska beslut fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena är årsmötet eller budgetmötet.
§ 26 Vid upplösning av föreningen ska eventuella tillgångar, sedan alla skulder reglerats, skänkas till ändamål om vilka årsmötet eller budgetmötet beslutar.

Ikraftträdande
§ 27 Dessa stadgar träder i kraft fr o m 2017-10-16 då föreningens tidigare stadgar samtidigt upphör att gälla.